Benyovszky Móric emlékőrei A The Explorer bemutatja: TÚLNŐTT AZ ŐT ÉRTÉKELŐK TÖBBSÉGÉN A 18. SZAZAD NAGY MAGYAR UTAZÓJA, BENYOVSZKY MÓRIC SZÜLETÉSÉNEK 265. ÉS HALÁLÁNAK 225. ÉVFORDuLÓJA A RÓLA SZÓLÓ MEGEMLÉKEZÉSEKSORABANAZÉRT iS SZÁMÍT KüLÖNLEGESNEK, MERT 2011 -BEN SOROLTÁK HiVATALOS NEMZETI ÉVFORDULÓJAINK KÖZÉ.

 

Benyovszky Móric emlékőrei Benyovszky Móric megítélése, elismertsége 225 évvel ezelőtti halála óta korántsem tekinthető egyértelműnek. Volt ünnepelt hős és felejthető kalandor, becsületes példakép és vakmerő hajós, ügyeskedő hazárdőr és fantasztikus stratéga. Kétségtelen, a különböző korok és uralkodó társadalmi körülmények között változó Benyovszky-kép igen ellentmondásos. Azonban - az egyik neves kutatójának, dr. Krizsán Lászlónak a szavaival élve képviseljük mi is: "akármilyen kategóriákba is kényszerítik, és átlagmércével mérik meg történelmünk e rendkívüli alakját, ő a négy világrészen szerzett közvetlen tapasztalataival és ismeretanyagával messze túlnőtt az őt értékelők többségén". A valósághű Benyovszky-portréhoz elengedhetetlen a kutatások kiterjesztése, hiszen a negyven évet élt Benyovszky Móric tevékenysége olyan gazdag, hogy a mai, 21.
századi kutatók számára is jelentós feladat annak alapos megismerése. Még akkor is, ha kitűnő forrásmunkák és tanulmányok, korábban nehezen hozzáférhető információs helyek állnak rendelkezésre. Nem beszélve a kutatói technika és az információszerzés mai eszközeiről. Ez a cikk nem ebből az aspektusból közelít a témához.
Ezt a feladatot - legalábbis a szándékát tekintve - a 2011. szeptember 30-ai Benyovszky-emléknap Országos Széchényi Könyvtárban tartandó előadásai közelíthetik meg jobban. Neves kutatók és közéleti előadók igyekeznek megfogalmazni Benyovszky Móric helyét és szerepét a történelemben. Ez az írás bevallottan érzelmi indíttatású: mint maga a szervezet, amely a 2002. évi megalakulása óta viszi a névadó értéket hordozó hírét itthon és a nagyvilágban.
Amikor néhány budapesti értelmiségi összefogásával - ahogyan a NationalGeographic 2004. októberi számában erről beszámolt létrejött, majd hamarosan a Madagaszkárt is megjárt társaság emléktábla és emlékszobor állításával elindította tevékenységét Benyovszky nyomában, már nem egy szűk körű hobbikör kalandozásai, hanem egy nemzetközi érdeklődésre számot tartó és a tudományos kutatómunkát elősegító csoportról szóltak a híradások.
Az alapító tagok érdeklődése és elkötelezettsége a témához meglehetósen szerteágazó.
Hiszen művész, költő, geográfus, zeneszerző, ügyvéd, szociológus, orvos éppúgy megtalálható közöttük, mint ahogy a megalakulást követő csatlakozók körében fellelhető a legkülönbözőbb indíték és motiváció.

 

Benyovszky Móric emlékőrei Kétségtelen, a magyar történelem egyik nagyon érdekes és fordulatokban igen gazdag utat bejárt alakjának élete, különösen annak madagaszkári tevékenysége jelenthetett nem kis vonzalmat némelyekben a téma iránt. Főként azonban ennek az életútnak a 21. századi üzenete vonatkozásában lelhető fel talán a legjobban az indíték. Miközben a népek szabadságáért és a hazája boldogulásáért is új módon tevékenykedő Benyovszky Móric még életében megkaphatta korának nagy elismerését: Mária Teréziától a grófi címet. Az út - a verbói szülőháztól a madagaszkári halálos lövésig - nemcsak a tettekben, hanem fizikai értelemben is igen tiszteletreméltó. Ezért is értékelik nagy elismeréssel a hajósok - hiszen köztudottan ő volt az első magyar, aki bejárta a Csendes-óceán északi térségét Kamcsatka és Alaszka között. Benyovszky utazásai jóval megelőzték a híres angol és francia kutatók expedícióit, és hát közismert, hogy hét évvel korábban jutott el az Aleutákra, mint JamesCook.
Földrajzi vonatkozásbanaMadagaszkár megismerésében játszottszerepe is kiemelkedő:azáltalavezetettexpedíciók hatoltak beelőszöra szigetbelsejébe, és ő küldte Európába az első hiteles beszámolót a helyi természeti viszonyokról, az ott élőkről. Akikkel meglehetősen jó viszonyt alakított ki. Mivel a sziget egy jelentős területének kormányzójaként - a legenda szerint királyaként - kivívta a helyiek bizalmát, ez a korábbi és igen erősnek számító, francia részről megnyilvánuló bizalom és támogatás elvesztését is jelentette. Jól nyomon követhető az 1772-1776 közötti madagaszkári ténykedése abból a francia nyelven íródott naplóból, pontosabban úti jelentésből, melyet Benyovszky a megbízójának, a francia királynak írt. A Protocolle du Régiment Volontaire de Benyowszky Crée en 1772 - Benyovszky Móric Madagaszkári Jegyzőkönyve 1772-1776 a téma egyik fontos forrása, és az utóbbi években nyilvánosságra került dokumentumok egyik legjelentősebbike.
JÓKAI MÓR A LEGHÍRESEBB

BENYOVSZKY-EMLÉKŐR

BENYOVSZKY MÓRICRÓL MAR A HALALAT KÖVETő ÉVEKBEN JELENTEK MEG ANGOL ÉS FRANCIA NYELVŰ FORRÁSMUNKÁK. AZT KÖVETőEN A VILÁG SZINTE MINDEN JELENTőS NYELVÉN FOGALMAZÓDTAK MEG TÖRTÉNETEI, AMELYEK SZÍNDARABÍRÓK ÉS ZENESZERZőK FANTÁZIÁJÁT IS MEGIHLETTÉK. MAGYARUL AZ ELSőK KÖZÖTT JÓKAI MÓR DOLGOZTA FEL ÉS JELENTETTE MEG 1888-BAN RÁTH MÓR KIADÁSÁBAN BENYOVSZKY ÉLETTÖRTÉNETÉT. A SZÁZKÖTETES JÓKAI-ÉLETMŰ KIEMELKEDő DARABJÁNAK SZÁMÍT A KÉT KÖTETBEN KÖZZÉTETT GRÓF BENYOVSZKY ÉLETRAJZA ÉS A GRÓF BENYOVSZKY EMLÉKIRATAI ÉS ÚTLEÍRÁSAI.
KEVÉSSÉ ISMERT, HOGY A NAGY MAGYAR ÍRÓ EGYIK KEDVENCÉNEK SZÁMÍTOTT EZ A TÉMA. NEM VÉLETLENÜL, HISZEN A SZÜLEI NAGY TISZTELőI VOLTAK AZ AKKORI IDőSZAK EGYIK NÉPSZERŰ ÉS ELISMERT EGYÉNISÉGÉNEK, AKI AZ IFJÚ JÓKAI KERESZTNEVÉNEK A NÉVADÓJA IS LETT. JÓKAI MÓR MÁR A GYEREKKORÁTÓL JÓL ISMERTE A TÖRTÉNETET, AZONBAN A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ SZINTE KUTATÓI PRECIZITÁSSAL LÁTOTT HOZZÁ.
MEGSZEREZTE AZ ANGOL, FRANCIA ÉS NÉMET KIADVÁNYOKAT, ELDÖNTÖTTE, HOGY NEM REGÉNYT ÍR, HANEM ÉLETTÖRTÉNETET, ÉLETÍRÁST. ISMERT ÍRÓI KVALITÁSAI AZONBAN E MUNKÁJA KAPCSÁN IS ÉRVÉNYESÜLTEK, A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMOKBÓL REGÉNYSZERŰ, OLVASMÁNYOS MŰ SZÜLETETT. BÁR A KÖNYVBEN FELLELHETőEK FANTASZTIKUS ÍRÓI FANTÁZIÁJÁNAK A JELLEGZETESSÉGEI, ALAPVETőEN KITŰNő FORRÁSMUNKA SZÜLETETT KUTATÓKNAK ÉS EMLÉKőRNEK EGYARÁNT.

MAGYAR

MADAGASZKÁRI

TÁRSASÁG

A BENYOVSZKY MÓRIC EMLÉKÉRE SZERVEZőDÖTT MAGYAR-MADAGASZKÁRI TÁRSASÁG 2002-BEN ALAKULT A BUDAPESTI BENYOVSZKY MÓRIC UTCÁBAN. SZÉKHELYÜK AZÓTA IS OTT TALÁLHATÓ. ELSő MADAGASZKÁRI EXPEDÍCIÓJUKRA, EMLÉKTÁBLA- ÉS SZOBORÁLLÍTÁSSAL,2003-BAN KERÜLT SOR.
KÖZREMŰKÖDÉSÜKKEL JELENT MEG A HÍRES MADAGASZKÁRI BENYOVSZKY-NAPLÓ, A PROTOCOLLE FRANCIA ÉS MAGYAR NYELVEN, MAJD ANGOLUL. SZERVEZTEK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁT LENGYELORSZÁGBAN, TARTOTTAK ELőADÁSOKAT SZÁMOS ORSZÁGBAN, TÁMOGATTÁK A GHYMES EGYÜTTES BENYOVSZKYMUSICALJÉNEK ELőADÁSAIT, ÉS JÓ KAPCSOLATOKRA TÖREKSZENEK BENYOVSZKY SZÜLőFALUJÁVAL, A MAI SZLOVÁKIÁBAN TALÁLHATÓ VERBÓVAL. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA G. NÉMETH GYÖRGY ÚJSÁGÍRÓ, KOMMUNIKÁCIÓS SZAKEMBER.
AZ ÁLTALA VEZETETT ELSő, SZOBORÁLLÍTÓ MADAGASZKÁRI EXPEDÍCIÓ TAGJAI KÖZÜL PROF. PINTÉR LAJOS FOLYAMATOSAN A NEMZETKÖZI VIZEKEN HAJÓZIK MINT UTAZÓ HAJÓORVOS, STELLA GÁBOR NEMZETKÖZILEG ISMERT GRAFIKAI STÚDIÓ VEZETőJE, MARTOS TAMÁS OPERATőR, ÉVA SZINNAI MADAGASZKÁRON ÉL, DR. PINTÉR LÁSZLÓ ELHUNYT, RADNIASOLORICHARD PEDIG BUDAPESTEN A TISZTELETBELI MADAGASZKÁRI KONZUL. A TÁRSASÁG MINDENKORI TISZTELETBELI ELNÖKE A BENYOVSZKY CSALÁD KÉPVISELőJE, JELENLEG A BUDAPESTEN ÉLő BENYOVSZKY MÓRIC.

Dátum : 2011.09.27.Újság : The Explorer 90.oldal
Benyovszky Móric emlékőrei Az eredeti példány a British Libraryben található, a másolat a kiadási engedéllyel e sorok írójának közbenjárásával és kérésére, az Országos Széchényi Könyvtár támogatásával kerülhetett haza. Köszönettel a nemzeti kulturális intézmény és a Kossuth Kiadó összefogásának, dr. Voigt Vilmos professzor értő elemzéseivel és példamutató szakértői vezetésével, 2004-ben látott napvilágot az eredetivel megegyező, de a francia mellett a korhű magyar nyelvű kiadást is tartalmazó faximile kiadás Budapesten. Ez a példány is szerepelt a frankfurti könyv-világkiállításon, és erósítette a magyar kultúra hírét a rangos kiadványok között. A kötet elnyerte az Év Legszebb Könyve kitüntetést, aminek következményeként a nemzetközi könyvgyűjtők felvásárolták a ritkaságot.
Ma már csak az interneten tűnik fel elvétve egy-egy példány, nem sokáig váratva új gazdára. Magam számára, aki a társaság vezetőjeként egyfajta küldetésnek tekinti a Benyovszky emlékápolást, nem kevés elismerést jelent, hogy a nemzetközi érdeklődés és az erkölcsi támogatás azóta is lankadatlan. Ennek köszönhetően jelenhetett meg 2007-ben, az eredeti Protocolle-kiadás angol nyelvű változata, amely a korábbinál sokkal szélesebb körben tette lehetővé a forrásmunkához való hozzáférést.
Így juthatott el - a közvetítésünkkel - az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a New York-i és a clevelandi magyar közösségek fogadták nagy szeretettel a társaság Benyovszkyról szóló elóadásait.
A Protocolle angol nyelvű kiadásának bemutatására a New York-i magyar Kulturális Központban került sor, hatalmas érdeklődéstől kísérve. Kevéssé ismertek egyébként Benyovszky Móric életének amerikai vonatkozásai. 1784-ben Amerikán keresztül indult a végzetes madagaszkári vállalkozására, és erre az amerikai útjára elvitte magával a feleségét és két kislányát is, akik csak évek múlva tértek vissza Európába. Benyovszky már ezt megelőzően járt Amerikában, abból a célból, hogy George Washington hadseregének légiót szervezzen az öreg kontinensen. Közreműködésével Ferenc nevű öccse is utánament, és részt vett az amerikai függetlenségi háborúban. Személyes kapcsolatban állt Franklin Benjáminnal, levelezésük fellelhető többek között a Washingtoni Kongresszusi Levéltárban. Az említett nagy sikerű könyvbemutatón találkozhattam a Benyovszky család Amerikában élő leszármazottaival, többek között Benyovszky Pállal, aki népes családjával vett részt a rendezvényen. A kötet első számú tiszteletpéldányát nyújthattam át Benyovszky úrnak, aki a meghatottságtól keresve a szavakat felajánlotta a további segítségét a társaság munkájához.

Benyovszky Móric emlékőrei A helyzethez és terveinkhez illően, az alkalmat megragadva azt kértük a ma élő leszármazott amerikai Benyovszkytól, hogy járjon közbe egy méltó emléktábla elhelyezéséhez a baltimore-i kikötői múzeumban. Onnan hajózott ki ugyanis utoljára Benyovszky Móric, az útirányt Madagaszkár felé célozva. Mint tudjuk, igen viszontagságos utazást követően jutott el Madagaszkárra, de onnan már soha nem tért vissza. Az emléktábla elhelyezésére az elvi engedélyt - Benyovszky Pali bácsi szíves közbenjárásával - megkaptuk az amerikai hatóságoktól. Így semmi akadálya, hogy a következő években Baltimore-ban is hirdesse majd egy tábla Benyovszky Móric emlékét. Mint ahogy Madagaszkáron, a főváros, Antananarivó Benyovszky utcájában is elhelyeztük a francia, malgasi és magyar nyelvű emléktáblát. Az elmúlt évek forró politikai küzdelmei és időnként fegyveres konfliktusai nem kímélték a mi táblánkat sem. A ma arrafelé járó utazó már nem találja. Nem úgy az emlékszobrot, amelyet szintén társaságunk expedíciója vitt az északi Maroantsetra településre. Ezen a környéken élt és tevékenykedett a 18. században, először francia megbízásból, később saját elkötelezettségétől hajtva Benyovszky Móric. A szobor madarat ábrázol, az egyik alapító tag, Elek Anita szobrászművész alkotása. Hirdeti a határokon átívelő, a szabadság és szárnyalás jelképét üzenő, az afrikai emberek számára is közérthető módon a magyar Benyovszky Móric szellemiségét. Ez a szobor a helyi törzsek védelme alatt áll. Az átadási ünnepségen - kultikus állatáldozattal erősítve - megfogadták: őrzik és továbbviszik a szobor üzenetét, a magyar Benyovszky Móric emlékét a nagy ritkán arra vetődő kíváncsi külföldiek, és főként a saját gyermekeik, unokáik, utódaik számára.
Az a szobor még megvan. Nem úgy néhány kilométerrel arrébb, az őserdőben található, Cséke Zsolt filmes által elhelyezett emlékoszlop, amelyen a magyar betűket máig ismeretlenek átírták szlovákra. Hogy kik, azt nem tudjuk, ami biztos: nem a helybéliek tették.
Akik közül sokan még írni sem tudnak. De a helyi bennszülöttek szíve és lelke nyitott: megértették és képviselik a szobor üzenetét.
Ebben erősített meg bennünket a fővárosban a miniszterelnök, Jaque Silla is, aki őszintén beismerte: bár a világhírű Sorbone Egyetemen diplomázott, de Benyovszkyról ő sem tudta, hogy magyar volt. Expedíciónk, küldöttségünk erősítette meg benne, amit azután a helyi sajtó népes képviselői előtt is elmondott: bekerül egy fejezet a malgasi történelemkönyvekbe Benyovszky Móricról, aki magyarként Madagaszkárért áldozta életét.
Azóta az utcatábla eltűnt, a szobor azonban védelem alatt áll.
A szívekben azonban - remélhetően egyre több madagaszkári és más rokonszenvező körében - erősödik a rokonszenv és a példa a 18. század világhírű magyarjáról.
A madagaszkári szobor egyébként a másolat, ez a kisebb példány - az utazás viszontagságai miatt választottuk -, az eredeti a Budapesti Állat- és Növénykert népszerű Madagaszkári Házának a bejáratánál látható.
A társaság kölcsönadta a Benyovszky Házból.
Az egyetlen portrészobor (Kocsis András Sándor alkotása) az eredeti linómetszet és a családi fotók tanulmányozása alapján készült, akárcsak az egyetlen színes portréfestmény (Dárday Péter alkotása), amely a budapesti Benyovszky Móric utcában található emlékházban látható. Ennek a háznak a falán függ az említett háromnyelvű emléktábla, és egy madagaszkári Benyovszky-utcatábla.
Mintegy láthatatlan összetartozást jelképezve a 8000 kilométerre levő Madagaszkár és Magyarország között. Benyovszky Móric rövid életének sokatmondó tanulságai, szerteágazó tevékenységeinek értékelése és üzenete a mának is szól. Erre hivatott - többek között a 2011. szeptember 30-ai emléknap és előadássorozat, melynek kiemelt kommunikációs partnere a The Explorer. * 2011. SZEPTEMBER 30.
EKKOR KERÜL SOR A BENYOVSZKYÉVFORDULÓ 2011. ÉVI MEGEMLÉKEZÉSÉRE, AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR DÍSZTERMÉBEN.
AZ ELőADÓK NEVES BENYOVSZKYKUTATÓK, TÖRTÉNÉSZEK, LEVÉLTÁROSOK, KÖZÉLETI KÉPVISELőK.
AZ ESEMÉNYT TÁMOGATJA - TÖBBEK KÖZÖTT - AZ ORSZÁGOS HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR, A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG, A MAGYAR FÖLDRAJZI MÚZEUM, A MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR, A KOSSUTH KLUB, A KOSSUTH KIADÓ, AZ AFRIKAI-MAGYAR EGYESÜLET.
MEGHÍVÁST KAPTAK A BUDAPESTI LENGYEL, SZLOVÁK ÉS FRANCIA KULTURÁLIS KÖZPONTOK VEZETőI.
A RENDEZVÉNY KOMMUNIKÁCIÓS PARTNERE A THE EXPLORER ÉS A BBC HISTORY.
NEMZETI

ÉVFORDULÓK

KÖZÖTT

Miközben 2011-ben mindenekelőtt nagy tisztelettel Liszt Ferencről (1811-1886) szólnak a megemlékezések, olyan nagyszerű magyar emberek munkásságáról sem szabad megfeledkeznünk, mint Ambrus Zoltán író, műfordító (1861-1932); Asbóth János író-újságíró (1845-1911); Bajcsy-Zsilinszky Endre politikus, újságíró (1886-1944); Barna Viktor világbajnok asztaliteniszező (1911-1972); Benyovszky Móric utazó, felfedező (1746-1786); Berzsenyi Dániel költő (1776-1836); Bessenyei György író, filozófus (1747?-1811); Bibó István filozófus, szociológus (1911-1979); Brunszvik Teréz, az első magyarországi óvodák megalapítója (1775-1861); Fáy András író, politikus (1786-1864); Horváth János irodalomtörténész (1878-1961);id.Issekutz Béla farmakológus (1886-1979); Kapisztrán János teológus (1386-1456); Laborfalvi Róza színésznő (1817-1886); Mikes Kelemen író (1690-1761);PaisDezső nyelvész (1886-1973); Papp Simon geológus (1886-1970); Paulay Ede színész, rendező (1836-1894); Perczel Mór honvéd tábornok (1811-1899); Pettko-Szandtner Tibor lótenyésztő, fogathajtó (1886-1961);PulitzerJózsef újságíró, lapkiadó (1847-1911); Rácz Aladár cimbalomművész (1886-1958); Rippl-Rónai József festő, grafikus (1861-1927); Somogyi (Csizmazia) Károly teológus (1811-1888); Teleki László gróf politikus, diplomata(18111861);Thirring Gusztáv földrajztudós, demográfus (1861-1941); Tisza István gróf politikus, miniszterelnök (1861-1918); Verzár Frigyes orvos (1886-1979); Zlamál Vilmos orvos (1803-1886). Mellettük még hatvannyolc tiszteletre méltó magyar ember került be a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága 2011. évi jegyzékébe az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete, a Magyar Tudománytörténeti Intézet, az MTA Történettudományi Intézete és az MTA Irodalomtudományi Intézet javaslatai alapján.